ໃຫ້ບໍລິການ 24 ຊົວໂມງ
+8562056455595, 020 77 105 350
Image

ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ

ແຜ່ນ: ແຜນ/Plan 1

ຄາປະກັັນໄພ: 300,000 ກີບ

Image

ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ

ແຜ່ນ: ແຜນ/Plan 2

ຄາປະກັັນໄພ: 450,000 ກີບ

Image

ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ

ແຜ່ນ: ແຜນ/Plan 3

ຄາປະກັັນໄພ: 550,000 ກີບ

Image

ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ

ແຜ່ນ: ແຜນ/Plan 4

ຄາປະກັັນໄພ: 650,000 ກີບ

Image

ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ

ແຜ່ນ: ແຜນ/Plan 5

ຄາປະກັັນໄພ: 750,000 ກີບ


analytics

ເຊີນສ່ວນເຂົ້າມາຊື້ປະກັນກັບພວກເຮົາ ທ່ານຈະມີສິດທິພິເສດ ໃນການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ

ທ່ານໃດ ແມະນຳໝູ່ເພືອນ ມາຊື້ປະກັນກັບພວກເຮົາ ທ່ານຈະໄດ້ໂບນັດພິດຈາກ ບໍລິສັດ ໂອເອຊີໂບຣເກີ ຢ່າງໜາພໍໃຈ ແລະ ມີສ່ວນຫຼຸດກ່ຽວກັບປະກັັນໄພອຸປະຕິເຫດ

ກວດສອບວົງເງິນຄຸ້ມຄອງ