ໃຫ້ບໍລິການ 24 ຊົວໂມງ
+8562056455595, 020 77 105 350
Card image cap

ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ

ແຜນ/Plan 1

ລາຄາ: 300,000

ຂໍ້ມູນຜູ້ຊື້ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ

ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຍດ

ຕາຕາລາງແຜນຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນອຸບັດຕິເຫດ (ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ)

Benefits and Coverage : ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ວົງເງິນປະກັນໄພ ( Sum Insured )
ແຜນ/Plan 1
ການເສຍຊີວິດ ເນື່ອງຈາກ ອຸບັດຕິເຫດທົ່ວໄປ ການຖືກຄາດຕະກຳ ຫຼື ຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ( Death from accident / murdered or assaulted ) 25,000,000. ກີບ
ການເສຍຊີວິດເນື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດ ສາທາລະນະ/ວັນພັກລາດສະການ ຫຼື ບຸນປະເພນີ ( Death from public accident or official Holiday or traditional even ) 50,000,000. ກີບ
ການສູນເສຍອະໄວຍະວະ ຂໍ້ມື , ຂໍ້ຕີນ ຫຼື ດວງຕາ ສອງຂ້າງຂື້ນໄປ ( Loss of both Organs, wrist, ankle or both sight of eyes ) 25,000,000. ກີບ
ການສູນເສຍອະໄວຍະວະະຂໍ້ມື , ຂໍ້ຕີນ ຫຼື ດວງຕາ ໜຶ່ງສ່ວນ ( Loss of organ, wrist, ankle or one sight of eye ) 15,000,000. ກີບ
ການປິ່ນປົວເນື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດ/ຕໍ່ຄັ້ງ ( Medical expense per accident ) 3,000,000. ກີບ
ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ລະຫວ່າງເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ( ສູງສຸດ 365 ວັນ ) ( Hospital allowance during admitted ( Maximum 365 day ) ) 50,000. ກີບ
ຄ່າປົງສົບ ( ກໍລະນີເສຍຊີວິດເນື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດຄຸ້ມຄອງທັນທີ ກໍລະນີເສຍຊີວິດເນື່ອງຈາກພະຍາດຄຸ້ມຄອງຫລັງສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 180 ວັນ ) ( Funeral allowance in case death from accident automatic cover , in case death form sickness the policy must exceed 180 days ) ) 1,000,000. ກີບ
ເສຍຊີວິດ ຈາກການຂັບຂີ່ ຫຼື ຊ້ອນທ້າຍລົດຈັກ ( Death by accident for Motorcycle ) 50,000,000. ກີບ
ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຕໍ່ປີ 300,000 ກີບ